„Sensační tourné“ světem první republiky

Moravskoslezská vědecká knihovna sídlí v severním křídle Nové radnice na Prokešově náměstí. Foto: MSVK

Rok 1918 byl významný nejen pro naši republiku, ale také pro oblast knihovnictví. Právě v tomto roce totiž vznikl první knihovnický zákon, který vešel v platnost od roku 1919. Moravskoslezská vědecká knihovna (MSVK), jež sídlí v objektu Nové radnice na Prokešově náměstí, připravuje u této příležitosti projekt s názvem Sensační tourné světem první republiky. Záměr, který bude realizován s finanční podporou města Ostravy, předpokládá uspořádání tří přednášek na témata, která možná nejsou tolik medializovaná, přesto jsou i dnes aktuální a zajímavá, a především unikátní výstavy, která přiblíží významné osobnosti regionálního knihovnictví, zajímavosti z oboru a informace o knihovnictví v první polovině 20. století. Vyhledáváním a přípravou materiálů pro expozici se knihovníci zabývají od května tohoto roku a výsledkem jejich snah bude 20 velkoformátových výstavních panelů, z nichž bude polovina instalována v prostorách Moravskoslezské vědecké knihovny a polovina v Knihovně města Ostravy (KMO). Vernisáž je naplánovaná na 27. října odpoledne a bude to prakticky jediná příležitost prohlédnout si celou expozici pohromadě. Pak bude po celý listopad ostravská část výstavy k vidění v prostorách KMO a krajská část v MSVK. V prosinci si knihovny expozice vymění. Výstava potrvá do konce roku, následně bude nabídnuta jako putovní dalším knihovnám v regionu.

Přednášky pro veřejnost

Za finanční podpory města uspořádá vědecká knihovna v rámci programu k 100. výročí Československa tři přednášky zaměřené na život v dobách první republiky. Jako první bude ve středu 19. září od 16.30 hod. hovořit v prostorách vědecké knihovny Kateřina Barcuchová z Ostravského muzea. Zabývat se bude otázkou postavení žen ve společnosti a v rodině. O měsíc později, ve středu 24. října od 17 hodin, vystoupí s přednáškou na téma poslanců a senátorů Národního shromáždění Republiky československé, kteří byli zvoleni za ostravské volební obvody, pocházeli z Ostravy nebo zde žili, Martin Jemelka, zaměstnanec Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Mluvit bude nejenom o poslancích a prvních prvorepublikových starostech města Janu Prokešovi a Josefu Chalupníkovi, ale i o řadě dalších. Poslední přednáška se uskuteční ve středu 21. listopadu od 16.30 hod. a bude věnována prvorepublikové architektuře se zacílením na vývoj interiérů. Přednášet bude architektka Eva Špačková.

Moravskoslezská vědecká knihovna

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě byla založena v roce 1951. Se současným knihovním fondem čítajícím téměř 1 milion 200 tisíc knihovních jednotek je významnou kulturní a vzdělávací institucí, která vytváří znalostní zázemí k celoživotnímu vzdělávání občanů, poskytuje informační zdroje k podpoře výzkumu, vývoje a ekonomických aktivit a pomáhá rozvoji více než čtyř set knihoven v kraji. Čtenáři knihovny si zde ročně vypůjčí téměř 440 tisíc knihovních jednotek. Vědecká knihovna pořádá ve svých prostorách množství výstav, exkurzí a přednášek pro veřejnost a organizuje klubovou činnost. Ročně se těchto aktivit zúčastní téměř tři tisíce návštěvníků.